Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Data ustalenia pierwotnego tekstu28 sierpień 2020 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 28 sierpień 2020 r.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kole z siedzibą przy ul. K.J. Poniatowskiego 25 ( 62-600 Koło)

Definicje

Administrator- oznacza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kole z siedzibą przy ul. K.J. Poniatowskiego 25 ( 62-600 Koło) NIP: 666-18-89-172, Regon: 000308554,  KRS: 0000034754, (zwany dalej SPZOZ) który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie spzozozkolo.pl.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności i wykorzystywanie plików Cookies w serwisach internetowych SPZOZ

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy  o identyfikację użytkowników stron  SPZOZ w Kole. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

- nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

- czas nadejścia zapytania,

- pierwszy wiersz żądania HTTP,

- kod odpowiedzi HTTP,

- liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony SPZOZ nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony SPZOZ. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią SPZOZ. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych SPZOZ

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach SPZOZ nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie spzozkolo.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu spzozkolopl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

1. Serwis Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam przyjętą.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.