Lekarz Kierujący Oddziałem – Arkadiusz Ostrowski

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego – Magdalena Woś 

 Tryb pracy:

świadczenia w oddziale wewnętrznym udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.

Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia: Godz. 8.10 – raport lekarski

Godz. 8.15-11.00 – wizyta lekarska

Godz. 10.00-12.30 – wykonywanie zleceń z wizyty

Godz. 10.00-14.00 – badania diagnostyczne (np. USG serca i jamy brzusznej)

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Lekarz Kierujący Oddziałem  od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 15.00, a w przypadku  jego nieobecności – lekarz dyżurny.

Telefony:

 • Lekarz Kierujący Oddziałem tel. 63 26 26 224
 • Lekarze 63 262 61 41
 • Pielęgniarki 63 262 61 72

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych do oddziału.
 • Ustalenie i wdrożenie planu leczenia.
 • Prowadzenie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.
 • Całodobowe monitorowanie pacjentów w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego.
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziału.
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów.
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale.
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek
 • Prowadzenie specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • Konsultowanie pacjentów z innych oddziałów, w tym Izby Przyjęć.
 • W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych w pracowniach zakładu dla pacjentów oddziału, poradni specjalistycznych oraz innych podmiotów zewnętrznych – na podstawie odrębnych umów zawartych z tymi podmiotami

Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów

1

Odwiedzanie pacjentów może odbywać się codziennie – sugerowane godziny: od 12 00 – 19 00

2

Odwiedziny w innym czasie niż podane wyżej, mogą mieć miejsce za zgodą lekarza dyżurnego

3

Pacjenta moodwiedzić jednocześnie dwie osoby

4

W odwiedzinach nie wskazane są wizyty dzieci poniżej 10 r.ż

5

Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach

6

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać wstrzymane

7

Odwiedzający są proszeni o ograniczenie wizyty do czasu koniecznego - Ciągłe przebywanie na salach jest krępujące dla innych

8

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela lekarz kierujący oddziałem, a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny

9

Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta w zakresie pielęgnowania udziela pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna

10

Wypisy pacjentów odbywają się w godzinach od 13:30 do 14:30 w gabinecie lekarskim

W oddziale niedopuszczalne jest:

 • Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie środków odurzających;

 • Dotykanie aparatury medycznej, urządzeń i instalacji;

 • Zakłócanie spokoju innym Pacjentom, odwiedzającym i personelowi poprzez
  głośne rozmowy w pokojach i na korytarzach;

 • Agresywne zachowania wobec innych;

 • Dawkowanie samodzielnie leków (lekki powinny być przekazane personelowi
  medycznemu).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 12:33 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 styczeń 2023 08:22 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:20 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 marzec 2024 06:56 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 marzec 2024 06:56 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 marzec 2024 06:59 Mariusz Walczak