Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – Janusz Karaszewski

Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – Ewa Groncik

Tryb pracy:

Świadczenia w oddziale położniczo-ginekologicznym udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach: od 7.30 do 15.05  w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny.

Personel położniczy pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:

Godz. 8.00 – raport lekarski

Godz. 8.10-10.00 – wizyta lekarska

Godz. 10.00-12.30 – wykonywanie zleceń z wizyty

Godz. 10.00-14.00 – badania diagnostyczne

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału Położnico-Ginekologicznego, a w razie jego nieobecności – lekarz dyżurny.

Zadania oddziału:

 • Całodobowe leczenie i pielęgnacja położnic z porodów fizjologicznych i patologicznych – na odcinku położniczym;
 • Leczenie i pielęgnacja ciężarnych – na odcinku położniczym;
 • Leczenie pacjentek w zakresie chorób kobiecych – na odcinku ginekologicznym;
 • Prowadzenie zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych;
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych
  i konsultacji specjalistycznych;
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentek;
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej;
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale;
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i położnych;
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym;
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komitetami
  i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • Konsultowanie pacjentek z innych oddziałów;
 • W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji;
 • Realizacja innych czynności zleconych przez Dyrektora Zakładu.

Regulamin dla osób odwiedzających

 

1

Odwiedzanie pacjentek może odbywać się codzienniesugerowane godziny: od 12 00 – 19 00

2

Odwiedziny w innym czasie niż podane wyżej mogą mieć miejsce za zgodą lekarza dyżurnego

3

Nie zaleca się odwiedzin pacjentek będących w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym

4

Pacjent może odwiedzić jednocześnie jedna osoba

5

W odwiedzinach nie wskazane są wizyty dzieci poniżej 15 r.ż

6

Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach

7

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać wstrzymane

8

Odwiedzający są proszeni o ograniczenie wizyty do czasu koniecznego - ciągłe przebywanie na salach jest krepujące dla innych

9

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentki udziela lekarz kierujący oddziałem a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny

10

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentki w zakresie pielęgnowania udziela położna oddziałowa lub położna dyżurna

11

Wypisy pacjentek odbywają się w godzinach od 13:30 do 14:30 w gabinecie lekarskim

W oddziale niedopuszczalne jest:

 • Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie środków odurzających;

 

 • Dotykanie aparatury medycznej, urządzeń i instalacji;

 • Zakłócanie spokoju innym Pacjentom, odwiedzającym i personelowi poprzez
  głośne rozmowy w pokojach i na korytarzach;

 • Agresywne zachowania wobec innych;

 • Dawkowanie samodzielnie leków (lekki powinny być przekazane personelowi
  medycznemu).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 12:34 Mariusz Walczak