Kierownik Oddziału – Andrzej Kręgiel

Pielęgniarka Oddziałowa – Grażyna Szymczak

Tryb pracy:

Świadczenia w oddziale chirurgii udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.

Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia: 

Godz. 7.30– raport lekarski

Godz. 8.00-12.00 – planowe zabiegi operacyjne

Godz. 8.00-12.00 – wykonywanie zleceń z wizyty

Godz. 10.00-14.00 – wykonywanie badań diagnostycznych

 

Telefony:

Kierownik Oddziału 63 26 26 121

Lekarze 63 26 26 123

Oddziałowa 63 26 26 174

Pielęgniarki odcinek I 63 26 26 142

Pielęgniarki odcinek  II 63 26 26 153

Pacjenci odcinek I 63 26 26 161

Pacjent odcinek II 63 26 26 164

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych do oddziału.
 • Ustalenie i wdrożenie planu leczenia.
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne – w zależności od rodzaju schorzenia.
 • Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentów.
 • Bieżące monitorowanie pacjentów w salach pooperacyjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziału.
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów.
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale.
 • Prowadzenie specjalizacji lekarskich w zakresie chirurgii ogólnej.
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek.
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • Konsultowanie pacjentów z innych oddziałów, w tym w Izbie Przyjęć.
 • W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych w pracowniach zakładu dla pacjentów oddziału, poradni specjalistycznych oraz innych podmiotów zewnętrznych – na podstawie odrębnych umów zawartych z tymi podmiotami. 

Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów:

1

Odwiedzanie pacjentów może odbywać się codziennie - sugerowane godziny: od 12 00 – 19 00

2

Odwiedziny w innym czasie niż podane wyżej mogą mieć miejsce za zgodą lekarza dyżurnego

3

Nie zaleca się odwiedzin pacjentów będących w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym

4

Pacjenta moodwiedzić jednocześnie dwie osoby

5

W odwiedzinach nie wskazane są wizyty dzieci poniżej 10 r.ż

6

Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach

7

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać wstrzymane

8

Odwiedzający są proszeni o ograniczenie wizyty do czasu koniecznego - Ciągle przebywanie na salach jest krepujące dla innych

9

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela lekarz kierujący oddziałem a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny

10

Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta w zakresie pielęgnowania udziela pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna

11

Wypisy pacjentów odbywają się w godzinach od 13:30 do 14:30 w gabinecie lekarskim

 

W oddziale niedopuszczalne jest:

 • Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie środków odurzających;

 • Dotykanie aparatury medycznej, urządzeń i instalacji;

 • Zakłócanie spokoju innym Pacjentom, odwiedzającym i personelowi poprzez głośne rozmowy
  w pokojach i na korytarzach;

 • Agresywne zachowania wobec innych;

 • Dawkowanie samodzielnie leków pacjentowi (lekki powinny być przekazane personelowi medycznemu).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.