Lekarz Kierujący Oddziałem Dziecięcym i Noworodkowym - Agata Ignaczak

Oddziałowa Oddziału Dziecięcego – Bożena Rajman

Tryb pracy:

Świadczenia w oddziale dziecięcym udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.

Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:

Godz. 8.00 – raport lekarski

Godz. 10.00-11.00 oraz 17.00-18.00 – obchód lekarski

Godz. 10.00 – realizacja zleceń lekarskich

Godz. 8.00-14.00– badania diagnostyczne

Telefony:

Lekarz Kierujący Oddziałem Dziecięcym i Noworodkowym  63 26 26 220

Lekarze 63 26 26 128

Pielęgniarki 63 26 26 139

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych do oddziału.
 • Ustalenie i wdrożenie planu leczenia.
 • Udzielanie świadczeń leczniczych i pielęgnacyjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziału.
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów.
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale.
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • Konsultowanie pacjentów w Izbie Przyjęć.
 • W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Realizacja innych czynności zleconych przez Dyrektora zakładu.

 

Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów:

 

 

 

 

1

Opiekunowie proszeni są o:

 1. częste mycie rąk;

 2. przestrzeganie ładu i porządku na sali oraz w pomieszczeniach socjalnych;

 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci : zabezpieczać łóżeczka, nie stawiać na parapetach, chronić przed poparzeniem gorącymi płynami np. kawa, herbata;

 4. przebywać tylko na swojej sali;

 5. nie spożywać alkoholu, palić tytoniu oraz innych środków odurzających;

 6. przestrzegać ciszy nocnej ( godz. 2100 – 6 00 ).

2

W trakcie hospitalizacji przy dziecku może przebywać tylko jedna osoba - ta sama przez cały pobyt

3

Zgłaszać pielęgniarce wszelkie niepokojące objawy występujące u dziecka

4

Nie podawać dziecku jedzenia i picia bez wcześniejszego uzgodnienia z personelem medycznym

 

5

Przyniesione produkty spożywcze należy przechowywać w lodówce ( pomieszczenie socjalne) w zamkniętych pojemnikach oraz oznaczyć imiennie - po zakończonym pobycie zabrać do domu

6

Na oddział nie wnosimy prywatnych wózków dziecięcych, nosidełek,chodzików, rowerków itp.

7

Odzież wierzchnią należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym

8

Zgłaszać personelowi medycznemu zamiar wyjścia z oddziału

9

Za sprzęt (laptopy, telefony itp.) przyniesiony do oddziału odpowiadają opiekunowie

10

Przestrzegać zasad reżimu sanitarnego w przypadku chorób infekcyjnych (zgodnie
z zaleceniami personelu)

11

Wejście na oddział oraz korytarz główny oddziału jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 05:48 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. środa, 03 sierpień 2022 07:15 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. środa, 03 sierpień 2022 07:17 Mariusz Walczak